กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงใหม่ เขต 3 พบเพื่อนครู ณ อำเภอเวียงแหง

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงใหม่ เขต 3 พบเพื่อนครู ณ อำเภอเวียงแหง

เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา
นางอำพร สาสัตย์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงใหม่ เขต 3
ได้เดินทางพบเพื่อนครู ณ อำเภอเวียงแหง เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการ การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
และให้บริการ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลในเรื่องต่างๆ

ตัวอย่างไฟล์คำนวนการเลื่อนเงินเดือน

ความคิดเห็น